Tibor Kalman

1 item found

Quote

"When you make something no one hates, no one loves it." — Tibor Kalman